Licencje

Umowa licencyjna niewyłączna

Postanowienia niniejszej Licencji dotyczą czynności wykonywanych przez Licencjodawcę o nazwie Zaplecze Małgorzata Zimniak-Rucińska , NIP: 7891683380, zarejestrowana pod adresem: ul. Paryska 16/2 62-090 Rokietnica, reprezentowaną przez Małgorzatę Zimniak-Rucińską, adres e-mail: kontakt@gosiazimniak.pl.

1. Przedmiotem niniejszej licencji jest określenie zasad korzystania przez Licencjobiorcę z cyfrowych ilustracji i rysunków (sprzedawanych w sklepie sklep.gosiazimniak.pl), zwanych dalej Dziełem.

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła.

3. W sklepie internetowym sklep.gosiazimniak.pl dostępne są dwa rodzaje licencji: standardowa i rozszerzona.

LICENCJA STANDARDOWA

Z licencją standardową można używać ilustracji/rysunków cyfrowych do dowolnych celów ilustracyjnych, w dowolnym rodzaju mediów (drukowanych oraz elektronicznych) zgodnie z poniższymi przykładami.

Przykłady wykorzystania w Internecie i elektroniczne: na stronach internetowych i blogach, w mediach społecznościowych, newsletterach, e-bookach, w prezentacjach slajdów i wideo itp.

Przykłady wykorzystania w druku: w magazynach, gazetach książkach, reklamy, broszury, ulotki, dokumenty, billboardy, wizytówki, opakowania…

LICENCJA ROZSZERZONA

Licencja rozszerzona obejmuje zakresem uprawnienia licencji standardowej. Pozwala również na używanie Dzieła do tworzenia produktów przeznaczonych do sprzedaży lub dystrybucji, zgodnie z poniższymi przykładami.

Przykłady wykorzystania Dzieła z licencją rozszerzoną: nadruki na koszulki, kubki, pocztówki, kalendarze, plakaty, szablony prezentacji i inne projekty gdzie Dzieło będzie stanowiło główną wartość produktu przeznaczonego do sprzedaży lub dystrybucji.

4. Sposób korzystania z cyfrowych ilustracji/rysunków objętych licencją

Prawa udzielone Licencjobiorcy przez Licencjodawcę są:

  • bezterminowe,
  • nieograniczone geograficznie,
  • niewyłączne - Licencjobiorca nie posiada wyłącznych praw do wykorzystywania Dzieła. Licencjodawca może udzielić licencji na te same pola eksploatacji innym użytkownikom,
  • nieograniczone ilościowo.

Nie ma konieczności umieszczania informacji o autorze Dzieła w przypadku wykorzystania komercyjnego, ale w przypadku wykorzystania produktu do celów redakcyjnych, należy umieścić informację o autorze: „Gosia Zimniak”.

Wyjątki ujęte są w punkcie Ograniczenia wykorzystywania.

5. Ograniczenia wykorzystywania.

Nie można wykorzystywać Dzieła do tworzenia produktów konkurencyjnych do tych znajdujących się w ofercie sklep.gosiazimniak.pl.

Dzieła nie wolno wykorzystywać do celów związanych z pornografią, w sposób oszczerczy, naruszający prawa osób trzecich lub w inny sposób niezgodny z prawem.

Dzieła nie można wykorzystywać w sposób, który pozwala innym osobom na pobieranie, wyodrębnianie lub ponowną dystrybucję ilustracji/rysunków jako autonomicznego pliku.

Nie można wykorzystywać Dzieła w znaku towarowym lub logo.

Licencjobiorca nie może niezgodnie z prawdą wskazywać, że jest pierwotnym twórcą dzieła składającego się w znacznej mierze z licencjonowanych ilustracji/rysunków.

W przypadku licencji standardowej - zakaz wykorzystywania w produktach przeznaczonych do odsprzedaży. Jeżeli użytkownik nie nabędzie licencji rozszerzonej, nie może wykorzystywać Dzieła na produktach przeznaczonych do odsprzedaży lub dystrybucji, jeśli ich podstawowa wartość opiera się na wykorzystaniu Dzieła. Przykłady takich zastosowań: projektowanie kartek, plakatów, kalendarzy, nadruków na: kubki, koszulki, torby itp.

6. Oświadczenia i gwarancje

Licencjodawca składa następujące oświadczenia i gwarancje:

Wykorzystanie Dzieła przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą umową oraz w postaci dostarczonej przez Licencjodawcę nie powoduje naruszenia żadnego autorskiego prawa majątkowego, autorskiego prawa osobistego, znaku handlowego lub innego prawa własności intelektualnej.

7. Licencjodawcy przysługuje prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia, że Licencjobiorca wykorzystuje Dzieło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dzieła w sposób niezgodny z niniejszą umową Licencjobiorca uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy kary umownej w wysokości dwudziestokrotności wartości Dzieła i powstrzymania się od dalszego jego używania. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

8. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszej licencji bądź udostępniania Dzieła do ponownego wykorzystania przez osoby trzecie.

9. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej umowy, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

 

Złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków umowy licencyjnej.

 

W razie pytań/wątpliwości - służę pomocą: kontakt@gosiazimniak.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl